Jesteś tutaj

Archiwum konkursowe

Prezes Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów CMR GUMed Sp. z o.o.

Okres świadczenia usług - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 01.01.2013 r. Materiały konkursowe można odebrać w biurze CMR GUMed Sp. z o.o. przy ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, budynek nr 15, II piętro pok. nr 23 w godz.: 09.00-14.00

Oferty prosimy składać w terminie do 21.11.2012 r. do godz.: 9.00 w biurze CMR GUMed Sp. z o.o Budynek nr 15, III piętro pok. nr 23, przy ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.11.2012 r. o godz.: 10.00, w Sali Posiedzeń przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 3a, I piętro rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert, a wyniki zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie CMR GUMed Sp. z o.o. oraz stronie internetowej www.cmr.amg.gda.pl

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo od odwołania konkursu i zmiany terminu składania ofert.

 

Gdańsk, 23.11.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, www.gumed.edu.pl


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego CMR/1/2012

Dotyczy: postępowania konkursowego nr na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych  dla Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.


          Prezes Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych dla Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w terminie składania ofert tj. do dnia 21.11.2012 r. do godz.: 09.00 wpłynęły 3 oferty.


I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:
   Oferta nr 1 -  INVICTA Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
ilość uzyskanych punktów: 69,52 pkt.

  Oferta nr 2  - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
ilość uzyskanych punktów: 40,94 pkt.


                        Oferta nr 3 – Laboratoria Medyczne BRUSS grupa Alab Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Ilość uzyskanych punktów: 100 pkt.


Uzasadnienie wyboru:
wybrano Ofertę nr 3 firmy Laboratoria Medyczne BRUSS grupa Alab Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 9b 81-519 Gdynia, jako najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyskała największą liczbę punktów (maksymalnie 100) 

lek. Grażyna Dijakiewicz
Prezes


Dyrektor jednostki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Centrum Medycyny Rodzinnej ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów GUMed CMR


Okres świadczenia usług - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 01.01.2012 r. Materiały konkursowe można odebrać w biurze GUMed CMR przy ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, pok. 45 w godz.: 09.00-14.00 Oferty prosimy składać w terminie do 30.11.2011 r. do godz.: 9.00 w biurze GUMed CMR pok. 45, przy ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GUMed CMR 30.11.2011 r. pok. 37 o godz. 9.30, rozstrzygnięcie nastąpi 02.12.2011 r., a wyniki zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie GUMed CMR.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo od odwołania konkursu i zmiany terminu składania ofert.