Jesteś tutaj

KONKURSY

Prezes Centrum Medycyny Rodzinnej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych
dla pacjentów CMR GUMed Sp. z o.o.

Okres świadczenia usług - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 01.01.2014 r.
Materiały konkursowe można odebrać w biurze CMR GUMed Sp. z o.o.  przy ul. Dębinki 7,
80-211 Gdańsk, budynek nr 1, parter pok. nr 1 w godz.: 09.00-14.00, tel. 58 349 1605
Oferty prosimy składać w terminie do 21.11.2013 r. do godz.: 10.00 w biurze CMR GUMed Sp. z o.o
Budynek nr 1, parter pok. nr 1, przy ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.11.2013 r. o godz.: 11.00,
w budynku nr 1 przy ul Dębinki 7, Sala Posiedzeń, III piętro, pok. 317
rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert,
a wyniki zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie CMR GUMed Sp. z o.o.
oraz stronie internetowej www.cmr.amg.gda.pl

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i zmiany terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania

Archiwum