Ochrona danych osobowych

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych pacjentów w Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.


Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i przepisami polskiego prawa informujemy:

Administratorem Danych Osobowych pacjentów i osób upoważnionych jest Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.
80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7; tel. 58 349 16 05; e-mail : iodcmr@gumed.edu.pl
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Zebzda.

Zgodnie z obowiązującym prawem dane pacjentów przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych.

Przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym dotyczącym pacjentów.

Dane osobowe pacjentów udostępniane są tylko podmiotom wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane państwom trzecim i instytucjom międzynarodowym.

Dane osobowe pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż określają to przepisy prawa.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów może nastąpić tylko zgodnie z przepisami prawa.

Pacjenci mają prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub aktualizacji, jak również ograniczenia przetwarzania.

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z ochroną lub przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dane osobowe pacjentów nie są przedmiotem automatyzacji i profilowania.

Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
pl_PLPolski